Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2019

risa
21:49
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatouchthesky touchthesky
risa
21:48
1132 a0de 390
Reposted fromtfu tfu viatouchthesky touchthesky
risa
21:48
1682 9b29 390
Reposted fromfuckingspecial fuckingspecial
risa
21:45
0350 5943 390
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple viagabyax gabyax
risa
21:44
0929 785c 390
Reposted fromsoftboi softboi viagabyax gabyax
risa
21:44
Keanu Reeves będzie w jakiejś grze o przyszłości! Widziałeś?
— telefon od babci
Reposted frommassivejack massivejack viaMaryiczary Maryiczary
risa
21:43
risa
21:42
1773 728c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 08 2019

risa
11:35
risa
11:35
2412 fa05 390
Reposted fromijo ijo viagabyax gabyax
risa
11:29
7396 b569 390
How I met Your mother
risa
11:28
risa
11:25
0778 3e71 390
Reposted fromsoftboi softboi viaNoCinderella NoCinderella
risa
11:25
8296 276a 390
Reposted fromlaters laters viaNoCinderella NoCinderella
risa
11:21
5327 5883 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
risa
11:19
5353 e2ff 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
risa
11:19
5360 d417 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
risa
11:18
5388 18ed 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
risa
11:15
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
risa
11:14
1116 a850 390
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl