Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

risa
01:22
4405 7bf2 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viatfu tfu
risa
00:10
risa
00:05
7514 6dda 390
Reposted fromtfu tfu
risa
00:03
2457 b446 390
Reposted fromtfu tfu viaexistential existential
risa
00:01
0029 275a 390
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viasmutnazupa smutnazupa

August 14 2017

23:59
risa
23:57
risa
23:57
23:56
23:56
risa
22:49
risa
22:48
risa
22:48

– To koniec – powiedział.

– Nie dzwoń do mnie więcej – powiedziała ona.

On uwierzył. Ona nie. 

— Piotr C. "BRUD"

August 13 2017

risa
23:29
7423 b619 390
Reposted frommentha mentha viairmelin irmelin
22:18
risa
22:18
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
risa
17:12
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
risa
17:11
-Polubiłam Cię wiesz?
-Wiem, tylko nie wiem dlaczego.
Reposted fromrawwwr rawwwr viagdziejestola gdziejestola
risa
16:31
2664 1db1 390
Colorful Ilulissat, Greenland 
risa
16:30
"Nadzieja" to jest wtedy, gdy jeszcze nie płaczesz.
— Ochocki, Vithren
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl