Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

risa
12:22
4104 3cb9 390
Reposted fromitstoolate itstoolate viaszmay szmay
risa
11:56
8369 478e 390
Reposted fromels els vianitrovent nitrovent
risa
11:55
9274 6cf7 390
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaoutofmyhead outofmyhead
risa
11:54
5208 427f 390
Reposted fromyourjinx yourjinx viaszmay szmay
11:43
3287 2d6f 390
Reposted fromirmelin irmelin viachickpea chickpea
risa
11:37

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaszmay szmay
risa
11:37
5520 f346 390
Reposted fromtfu tfu viaszmay szmay
risa
11:36
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vianezavisan nezavisan
11:36
risa
11:36
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
risa
00:13
1815 8657 390
risa
00:11
6306 ef87 390
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viagdziejestola gdziejestola
risa
00:09
1249 210c 390
Reposted fromdoktoragon doktoragon viagdziejestola gdziejestola
risa
00:08
8735 7f77 390
Reposted frommisza misza viagdziejestola gdziejestola
risa
00:08
9361 a0b6 390
Reposted fromSandora Sandora viagdziejestola gdziejestola
risa
00:07
00:06
00:03
5935 154b 390

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

risa
00:01

July 15 2017

risa
23:56
9941 a224 390
“You have selected slow and horrible.”
Reposted fromc0ffee c0ffee viastraycat straycat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl