Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

risa
22:58
risa
22:56
8322 cc07 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
risa
22:13
risa
22:12
0188 df4f 390
risa
22:11
5866 e62f 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamyfuckingreality myfuckingreality
risa
22:10
1613 e6c0
risa
22:10
2947 94e7 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
22:08
9295 63d5 390
Reposted fromamatore amatore viamyfuckingreality myfuckingreality
risa
22:07

March 14 2018

risa
02:39
risa
02:39

March 13 2018

risa
02:37
risa
02:36
risa
02:11
3214 4979 390
risa
02:08
2775 ba89 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagdziejestola gdziejestola
risa
02:00
3673 77ff 390
Reposted fromNyks Nyks viamyfuckingreality myfuckingreality
risa
02:00
3983 1175 390
Reposted from777727772 777727772 viafrotka frotka
risa
02:00
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
— deliriavisionary.soup.
01:58
9711 1883 390
Reposted frommegumu megumu viamyfuckingreality myfuckingreality
risa
00:59
1472 1bf9 390

Livin' the life
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl